opis_strony2
Witamy na stronie LGD - Chata Kociewia
Leader PROW 2007 - 2013


rozwoj_mikroprzedsiebiorstw                                


PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie naszego kraju. Ogólne i szczegółowe cele Programu zgodne są z celami określonymi przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z potrzebami i problemami polskiej wsi. Całkowita wartość PROW 2007-2013 wyniesie około 25 miliardów Euro z czego wkład środków unijnych to ponad 13 miliardów Euro.


Podstawę realizacji instrumentów wsparcia w ramach PROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, głównymi celami w nowym okresie programowania jest: wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Ponadto podejmowane działania mają zapewnić różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu tworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców.


Działania PROW 2007-2013 podejmowane będą w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Zdefiniowane cztery Osie priorytetowe dotyczyć będą:

- Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
- Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
- Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
- Oś 4: Leader.


Oś 4- LEADER

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. W LGD co najmniej 50%, osób na poziomie decyzyjnym, stanowić mają partnerzy gospodarczy i społeczni. To LGD wybierać będzie projekty, zgodne z lokalną strategią, które mają zostać realizowane. Taki system decyzyjny ma na celu wzmocnienie spójności podejmowanych decyzji. Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej.


 

Cele główne i szczegółowe LSR    

Przedsięwzięcia

Harmonogram naboru wniosków  

Budżet - limit środków na 
poszczególne  działania  

  Stan realizacji produktów w LGD na dzień 28.11.2013 r.           
                                                                            
  Procedura naboru oraz oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

  Procedura oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru 
  
 Procedura wyboru operacji

 Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD

 Karta oceny  operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru

Logotypy do pobrania

  Ankieta monitorująca dla beneficjnenta środków PROW w ramach Osi IV LEADER - stare środki

  Ankieta monitorująca dla beneficjnenta środków PROW w ramach Osi IV LEADER - nowe zadania

  Załączniki do procedur