opis_strony2
I SYSTEM INFORMACYJNO - SZKOLENIOWY

Tytuł projektu:
Stworzenie systemu informacyjno - szkoleniowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników i organizacji pozarządowych.


Temat strategiczny:
Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom.

Cel strategiczny:
Zwiększenie dochodowości mieszkańców z produkcji i usług lokalnych poprzez wsparcie MŚP w działaniach inwestycyjnych w tworzeniu miejsc pracy i promocji lokalnych produktów i usług.

Cele projektu:
Zwiększenie potencjału wytwórczego poprzez działania przygotowujące do działań inwestycyjnych, przygotowanie organizacji, przedsiębiorców oraz rolników do korzystania z możliwości stwarzanych im w ramach programu LEADER+.


Zakres projektu:
Projekt obejmować będzie następujące grupy działań:
1. Opracowanie programów dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uczestniczących między innymi w programie "Odnowa Wsi", w programie dofinansowania działań mikroprzedsiębiorstw i rolników - koszt opracowania takich programów operacyjnych do tych działań szacuje się na około 5 000 zł.

2. Przewiduje się organizację cyklu trzech szkoleń opierających się głównie na materiałach wypracowanych w opisanym powyżej etapie realizacji projektu. Przewiduje się, że szkolonymi grupami będą przede wszystkim organizacje pozarządowe formalne i nieformalne, mikroprzedsiębiorstwa oraz rolnicy. Planuje się organizację cyklu trzech szkoleń dla grup około 25 osobowych. Każde szkolenie będzie miało opracowany szczegółowy harmonogram uwzględniający programy operacyjne dla poszczególnych grup uczestników projektu.

3. Kolejnym działaniem przewidzianym w ramach projektu jest poradnictwo, które będzie prowadzone w ramach działań projektowych. Zakłada się, że każdy z uczestników szkolenia nie zostanie pozostawiony samemu sobie i po zakończeniu szkoleń otrzyma pomoc doradczą w zakresie przede wszystkim tworzenie projektów, biznes planów, składania wniosków oraz realizacji projektu, między innymi rozliczanie projektów. Szacuje się, że każdy uczestnik szkoleń będzie miał możliwość skorzystać z pięciu spotkań z doradcą, trwających około 2 godziny.

4. Poza działaniami mającymi na celu szkolenia i poradnictwo przewiduje się realizację cyklu działań informacyjnych - wydanie ulotki informacyjnej na temat programów operacyjnych dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Planowane rezultaty
przygotowanie społeczności lokalnej do korzystania z programu LEADER+ w dalszych etapach jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w latach 2007-2013, przeszkolonych ok. 75 osób, przygotowanie ok. 30 organizacji formalnych i nieformalnych do realizacji projektów w oparciu o finansowanie zewnętrzne, opracowanie 2 programów finansowania działań w ramach programu LEADER+ - dla przedsiębiorców i rolników oraz dla organizacji pozarządowych formalnych i nieformalnych, Ilość udzielonych porad indywidualnych - 80 osób.

Początek realizacji:
2 miesiące po podpisaniu umowy na II schemat.

Zakończenie realizacji:
grudzień 2007r.
Partnerzy: Urzędy Gmin, Organizacje Rolników i ich Stowarzyszenia, Powiatowy Ośrodek Doradztwa, Rolniczego, Stowarzyszenie Podmiotów Gospodarczych.