opis_strony2
V FOLKLOR KOCIEWSKI

Tytuł projektu:
Wsparcie i popularyzacja folkloru kociewskiego - ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przeglądu zespołów folklorystycznych "Chata Kociewia 2007".Temat strategiczny:

Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Cel strategiczny:
Zachowanie i efektywne wykorzystanie naturalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego.

Cele projektu:
integracja mieszkańców LGD wokół wspólnych zadań, zapoznanie się z dokonaniami zespołów z terenu Kociewia, umożliwienie nowym zespołom zaprezentowanie swoich umiejętności muzycznych.


Zakres projektu:
1.Szkolenia regionalne dla 40 osób (gwara, śpiew, poezja, florystyka, malowanie na szkle) - około 20 godzin szkoleniowych dla 2 grup szkoleniowych - szkolenia przeprowadzone będą w dwóch miejscach obszaru LGD Chata Kociewia - tak, by uczestnicy nie musieli zbyt daleko dojeżdżać na miejsce szkolenia. Szkolenia prowadzić będą specjaliści, którzy mają doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu florystyka oraz osoby, które mają największe doświadczenie z kociewską twórczością.

2. Organizacja Przeglądu Zespołów Folklorystycznych - planujemy przeprowadzenie cyklu Przeglądów na Kociewiu. W ramach festynów wiejskich zorganizowanych zostanie 5 tego typu przeglądów na terenie 5 różnych gmin. Osobami odpowiedzialnymi za ich organizację będą przedstawiciele organizacji pozarządowych - członkowie LGD oraz organizacje, które wykażą się dostatecznym doświadczeniem w realizacji tego typu projektów. Na zakończenie cyklu przeglądu kociewskiej twórczości pod nazwą "Chata Kociewia 2007" przewiduje się organizację jednego dużego przeglądu dla zespołów folklorystycznych obszaru LGD Chata Kociewia, które wygrały lub zajęły II i III miejsce w konkurach lokalnych. Zespół, który wygra duży przegląd otrzyma kilka nagród - najważniejsze jednak będzie dofinansowanie wyjazdów zespołu folklorystycznego na przeglądy zespołów folklorystycznych. Zakładamy, że w przeglądach uczestniczyć będą zarówno Koła Gospodyń Wiejskich, jak i zespoły młodzieżowe. Przygotowanie zadania obejmuje przygotowanie plakatów zapraszających społeczność, ulotek, ogłoszeń w prasie o cyklu przeglądów. Konieczne jest uwzględnienie kosztów wynajęcia scen, oraz drobnego poczęstunku dla uczestników przeglądów. Największe koszty poniesione zostaną ostatniego dnia realizacji projektu i z tego względu podajemy średni koszt przygotowania przedsięwzięcia. Przewiduje się, że podczas 5 małych przeglądów będą wręczane drobne nagrody, gdyż główne będą wręczane podczas głównego przeglądu podsumowującego przedsięwzięcie "Chata Kociewia 2007".

3. Uczestnictwo w festynach promujących folklor kociewski - jest to efekt poprzedniego zadania. Przewiduje się, że zespół, który wygra otrzyma możliwość finansowania jego uczestnictwa w konkursach ogólnopolskich, np. w przeglądzie zespołów Kociewskich w Piasecznie. Przewiduje się, że w ramach tego działania zespół otrzyma dofinansowanie na dojazd na miejsce przeglądu w Polsce oraz wyżywienie podczas przeglądu.

4. Uczestnictwo w przeglądach, konkursach regionalnych i krajowych.

Planowane rezultaty:
40 osób przeszkolonych
zorganizowany 1 przegląd zespołów folklorystycznych
udział czynny w 5 festynach promujących region
udział w 4 konkursach regionalnych i krajowych

Początek realizacji:
Marzec 2007
Zakończenie realizacji:
Grudzień 2007

Partnerzy projektu:
Gminne Ośrodki Kultury, samorządy gminne, organizacje pozarządowe, KGW