opis_strony2
VI PRZEWODNIK O KOCIEWIU

Tytuł projektu:
Opracowanie przewodnika o zasobach dziedzictwa kulturowego i naturalnego Kociewia.Temat strategiczny:
Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Cel strategiczny:
Zachowanie i efektywne wykorzystanie naturalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego

Cele projektu:
Stworzenie produktu turystycznego (rozwój oferty turystycznej), integracja mieszkańców LGD wokół wspólnych zadań, współpraca z innym krajowym LGD Wstęga Kociewia


Zakres projektu:
Zakres działań realizowanych w ramach projektu można przedstawić następująco:

1. Usystematyzowanie wiedzy na temat zasobów naturalnych i kulturowych Kociewia z uwzględnieniem konsultacji społecznych
Zadanie obejmuje szczegółowe zdiagnozowanie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu LGD "Chata Kociewia" poprzez analizę wszelkich dostępnych materiałów począwszy od zawartych w dokumentach, opracowaniach dotychczas wydanych przewodnikach poprzez materiały zbierane z wywiadu społecznego prowadzonego przez wybranych wykonawców projektu. Zadaniem wykonawców będzie zebranie jak największej ilości materiałów i usystematyzowanie wiedzy na temat zasobów kulturowych i naturalnych Kociewia w szczególności pod kątem przygotowania przewodnika. Materiały będą poparte dokumentacją zdjęciową jak najbardziej aktualną - mogą to być zdjęcia zebrane od osób, z którymi będą wykonawcy rozmawiali, jak i zdjęcia wykonane podczas zbierania materiałów na temat Kociewia. Powstały materiał ma stanowić kompletną bazę do tworzenia w przyszłości map na temat szlaków, przewodników oraz nowych opracowań książkowych na temat Kociewia.

2. Nawiązanie współpracy z ogólnopolskimi wydawnictwami turystycznymi.
Przewiduje się, że osoby, które odpowiedzialne będą za zebranie i usystematyzowanie materiałów, otrzymają ponadto zadanie polegające na zebraniu informacji na temat wszelkich wydawnictw, które zajmują się opracowaniami takimi jak przewodniki ogólnopolskie oraz regionalne. Zakłada się, że osoby te skontaktują się z tymi wydawnictwami i przekażą im informację na temat zebranych materiałów na temat Kociewia. Zakładamy, że dostęp do pełnych danych informacyjnych wraz ze zdjęciami zainteresuje wydawnictwa i chętnie będą zamieszczać w zbiorowych wydawnictwach zebrane przez LGD Chata Kociewia materiały na temat dostępnych zasobów kulturowych i naturalnych.

3. Współpraca z LGD Wstęga Kociewia.
W ramach wspólnych działań z LGD Wstęga Kociewia przewiduje się wspólne konsultacje przy zbieraniu materiałów i przekazanie do LGD Wstęga Kociewia powstałych materiałów. Zakłada się, że powstałe materiały będą dotyczyły całego Kociewia, z tego względu współpraca z LGD Wstęga Kociewia, która obejmuje Tczewską część Kociewia, jest nieodzowna. Zakłada się ponadto uczestnictwo w jednych targach turystycznych - będzie ono wspólnie z LGD Wstęga Kociewia.

4. Opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych
Przewiduje się, że w wyniku tego działania zostanie opracowany mały trzyjęzyczny - polsko, niemiecko angielski folder zawierający materiały wybrane z przygotowanych opracowań z zebranych materiałów.

Początek realizacji:
Marzec 2007
Zakończenie realizacji:
Październik 2007

Partnerzy projektu
LOT Kociewie, samorządy gminne, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe branży turystycznej, LGD Wstęga Kociewia