opis_strony2
Statut LGD PDF Print Email
l, d, F Y H:i

Dokument bez tytułu

STATUT
STOWARZYSZENIA 
"LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

CHATA KOCIEWIA"


Rozdział I 
Postanowienia ogólne


& 1.

Stowarzyszenie o nazwie "Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych w tym j.s.t., o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu terminologii Unii Europejskiej związanej z programem "Leader", mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) opracowywanie planów i strategii dla obszaru gmin Czarna Woda, Bobowo, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Gmina Miejska Skórcz, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Smętowo Graniczne, Zblewo.

2) wspieranie działań na rzecz realizacji planów i strategii dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin, o których mowa w pkt 1,

3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

6) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

& 2.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produktów regionalnych.

& 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Wieś Rzeczna.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu "LGD Chata Kociewia".
3. Stowarzyszenie może używać loga wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Statutu.

& 4.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustaw:

-  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 - z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.),

- z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 ze zm.)

- oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz określenie przedmiotu działania określa Uchwała Walnego Zebrania Członków.
3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele Statutowe Stowarzyszenia.

4. Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

& 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polski.

3. Istnieje możliwość rozszerzania i zawężania granic oddziaływania terytorialnego towarzyszenia poprzez przyjmowanie nowych gmin jako członków zwyczajnych lub wspierających lub poprzez rezygnację już działających w stowarzyszeniu gmin.
4. Czas funkcjonowania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.


Rozdział II

Zasady działania Stowarzyszenia


& 6.

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1) organizację, udział i finansowanie targów, wystaw, festiwali, festynów, przeglądów, happeningów, pokazów służących zwłaszcza promocji regionu (obszaru oddziaływania stowarzyszenia) i jego tożsamości kulturowej,

2) realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym w tym: seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,

3) organizację imprez kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

4) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk publikacji, broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,

5) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

6) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych (m.in. inwestycyjnych) związanych z realizacją planów i strategii, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju,

7) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

8) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej.

9) wsparcie pozyskiwania środków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

10) realizację działań szkoleniowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

& 7.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

& 8.

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub korzystać z podwykonawców.

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia

& 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna. Jeżeli Członkiem zwyczajnym jest osoba prawna wskazana w ust. 3, bądź osoba wskazana w ust. 4, to reprezentuje ją osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w Stowarzyszeniu.

2. Pełnoletnia osoba fizyczna może być członkiem stowarzyszenia, jeżeli:

1) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,
2) złoży deklarację członkowską.

3. Osoby prawne mogą zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jeżeli przedłożą uchwałę właściwego organu uchwałodawczego o przystąpieniu do stowarzyszenia.

4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR mogą zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, jeżeli przedłożą dokument zgłoszeniowy podpisany przez członków jednostki organizacyjnej.

& 10.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

& 11.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w jego realizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu,

3) opłacać składki członkowskie,

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne i inne.

& 12.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd,

a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

c. w przypadku niepłacenia składek członkowskich określonych w & 11 ust.1 pkt.3 przez okres 3 kolejnych lat.

3) cofnięcia pełnomocnictwa, o którym mowa w & 9 ust. 1,

4) śmierci.

& 13.

Utrata członkostwa przez osoby prawne następuje wskutek:

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

b. z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

3) likwidacji osoby prawnej.

& 14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

& 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Rada

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Rady, Komisji Rewizyjnej i Rady.

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata.

& 16.

Z zastrzeżeniem & 17 ust. 4 oraz & 17 ust.1a) Statutu, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania. Chyba że przepisy szczegółowe i regulaminy stanowią inaczej.

& 17.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi (lub w każdy skuteczny sposób), co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.

1.a) W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego obrad braku kworum określonego w &16, po upływie 30 min od jego stwierdzenia może odbyć się Walne Zebranie Członków podejmujące uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków. Zapisy tu zawarte nie dotyczą rozwiązań określonych w  & 17 ust. 4.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady w szczególności dotyczących realizowanych projektów (w szczególności określonych w planach, strategiach),

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6) uchwalanie zmian Statutu,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie planów, strategii, oraz ich aktualizacja zgodnie z obowiązującą strategią

12) podejmowanie uchwał dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem zewnętrznym,

13) ustalanie wysokości składek członkowskich,

14) ustalanie i zmiana kryteriów wyboru operacji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany Statutu,

- odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady

- odwołania członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady

- rozwiązania Stowarzyszenia

Wymaga bezwzględnej większości w obecności nie mniej niż ½ Walnego Zebrania Członków.

5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem & 20 ust. 7.

& 18.

1. Zarząd składa się od 5 do 13 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Zarząd składa się co najmniej w 51% z członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi lub gospodarczymi działającymi na obszarze oddziaływania stowarzyszenia określonym w & 5 (parytet równowagi sektorów), pozostały skład zarządu stanowią osoby wskazane przez podmioty publiczne.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów, strategii, zgodnie z obowiązującą LSR,

6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

7) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

8) Ustalanie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady,

9) ustalanie regulaminu pracy biura stowarzyszenia i Regulaminu Rady.

10) występowanie z wnioskiem o odwołanie Członka Rady i Przewodniczącego Rady.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie na podstawie zawartych umów w wysokości nie wyższej niż określono w art. 8 pkt. 5b) ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wysokość wynagrodzenia ustalają dla:

a) Prezesa Zarządu pozostali członkowie Zarządu

b) Dla pozostałych członków Zarządu - Prezes Zarządu.

& 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 9 członków zwyczajnych stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 51% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi działającymi na obszarze LGD (parytet równowagi sektorów).

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

& 19 a

1. Rada składa się z do 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia - po jednym  przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład LGD Chata Kociewia w tym przedstawiciel Powiatu Starogardzkiego.

2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu oraz nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, nie mogą również być pracownikami Biura LGD.

4. Rada składa się w co najmniej 51% członków zwyczajnych stowarzyszenia będących partnerami społecznymi lub gospodarczymi. Na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne - określone przepisami krajowymi - ani żadna z grup interesu (żaden z sektorów: gospodarczy, publiczny, społeczny) nie posiada więcej niż 49% praw głosu (parytet równowagi sektorów).

5. Do zadań Rady należy:

a) wybór operacji , które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD strategii

b) Realizacja działań określonych w PROW oraz odpowiednich do PROW rozporządzeniach w trybach określonych w Regulaminie Rady, uchwalonym przez Radę

6. Członkowie Rady mogą otrzymywać w związku z pełnieniem funkcji zwrot uzasadnionych kosztów w tym kosztów za udział w posiedzeniach Rady oraz zwrot kosztów podróży w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady i Przewodniczącego Rady ustala Zarząd LGD Chata Kociewia.

Rozdział V 
Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia

& 20.

1. Podmioty wymienione w & 9 ust. 3, 4 Statutu mają wyłączne prawo udzielania pełnomocnictwa kandydatom do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.

2. Pełnomocnictwa powinny być składane na piśmie na co najmniej 4 dni przed datą Walnego Zebrania członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.

3. Pełnomocnictwa składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową.

4. Pełnomocnictwo powinno zawierać:

a) nazwę, dane adresowe podmiotu udzielającego pełnomocnictwa;

b) imię i nazwisko osoby pełnomocnika, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w & 18 ust. 2, & 19 ust. 2, & 19a ust. 2 Statutu;

c) nazwę organu, do którego udziela się pełnomocnictwa danemu kandydatowi;

d) oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez LGD oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;

e) podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu udzielającemu pełnomocnictwa oraz pieczęć nagłówkową (jeśli podmiot dysponuje pieczątką).

Do pełnomocnictwa powinien być dołączony życiorys kandydata.

5. Zarząd sprawdzi kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w & 18 ust. 2, & 19 ust. 2, & 19a ust. 2 i 4 Statutu, ustali listę kandydatów z uwzględnieniem parytetów równowagi sektorowej, tzn. ustali tzw. podlisty wyborcze.

6. Wybór członków władz Stowarzyszenia poprzedzony jest głosowaniem o wielkości składu poszczególnych organów. Dokonywany jest w drodze głosowania tajnego.

7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują po 1 głosie na każdy z organów.

8. Głosy oddaje się na wybranego kandydata znajdującego się na liście wyborczej do właściwego organu.

9. Wybrani członkowie organów Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu; Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady.

& 21.

1. Utrata pełnomocnictwa, o którym mowa w & 20 ust. 1, oraz odwołanie przez Walne Zebranie Członków, śmierć i pisemna rezygnacja członka władz Stowarzyszenia wymienionych w & 15 ust.1 pkt 2 i 3 złożona Zarządowi powodują utratę członkostwa w danym organie Stowarzyszenia.

2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w & 15 ust.1 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

3. W razie naruszenia przez Członka Rady zasady bezstronności określonej w Regulaminie Rady, Członek Rady na wniosek Rady złożony do Walnego Zebrania Członków zostaje odwołany z Rady w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

& 22.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

& 23.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Tekst jednolity przyjęto w dn. 14-12-2015r. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia.