opis_strony2
Funkcjonowanie X-XII 2012 PDF Print Email
l, d, F Y H:i
planowanie

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI X - XII 2012 r.

I. Koszty administracyjne LGD związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania biura, w ramch tej kategorii przewidywane są następujące koszty bieżące:

- wynagrodzenia dla zespołu koordynującego projekty, wynagrodzenie za prace związane z wymogami umowy oraz zakresem obowiązków poszczególnych pracowników,
- koszty administracyjne (obsługa prawna, obsługa rachunku bankowego, usługi księgowe oraz pocztowe),
- koszty utrzymania pomieszczeń oraz wyposażenia biura,
- koszty podróży służbowych członków organów w związku z pełnioną funkcją oraz koszty podróży i pobytu pracowników podczas wyjazdów służbowych,
- koszty związane z obsługą posiedzeń Rady LGD dotyczących oceny i wyboru wniosków w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

II A Badania nad obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach tej kategorii przewidywane są następujące działania:

- badanie obszaru LGD pod kątem zasobów oraz możliwości klienteli w kontekście wypracowania oferty w postaci produktu turystycznego.

II B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR, w ramach tej kategorii przewidywane są następujące działania:


- aktualizacja strony internetowej,
- przygotowanie bazy kwater agroturystycznych i dostosowanie jej do strony LGD,
- spotkania, doradztwo dla beneficjentów w ramach konkursów: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", przewiduje się około 23 spotkań,
- wydanie materiałów informacyjnych - biuletyn informacyjny, po 1000 sztuk na kwartał,
- zamieszczenie ogłoszeń prasowych promujących oraz informujących o działaniach LGD,
- opracowanie i wydanie folderu informacyjnego dla beneficjentów konkursów w nakładzie 500 sztuk,
- w ramach wsparcia beneficjentów konkursów różnicowanie działalności rolniczej oraz dla mikroprzedsiębiorców zaplanowano doradztwo finansowe w zakresie wsparcia opracowania Ekonomicznego Planu Operacji, zakłada się sfinansowanie 15 opracowań.

II C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, w ramach tej kategorii przewidywane są następujące działania:

- udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych z zakresu funkcjonowania oraz wdrażania LSR.

II D Wydarzenia o charakterze promocyjnym, w ramach tej kategorii przewidywane są następujące działania:

- organizacja cyklu warsztatów z twórczości na Kociewiu, warsztaty skierowane są głównie do KGW a tematyką szkoleń będzie przygotowanie pamiątek opartych o regionalny dorobek obszaru LGD,
- dodruk folderu "Kociewie zaprasza",
- wydanie kalendarza z notatnikiem na rok 2013.