opis_strony2
Zestawienie rzeczowo-finansowe PDF Print Email
l, d, F Y H:i

       unia                            Leader                           chata                      PROW-2014-2020-logo-kolor

                "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez Lokalną Grupe Działania "Chata Kociewia" operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00004-6933-UM1110002/15


zestawienie2018

Opublikowano 07.01.2019 r. 

zestawienie_rzeczowo-finansowe_stycze-grudzie_2017

Opublikowano 08.01.2018
Publikacja1zestawienie_rzeczowo-finansowe 


    Zakres wsparcia - BUDŻET

Działania

Kwota

19.2. Wdrażanie LSR w tym:

10.000.000,00 zł

1.1. Rozwój komercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej oraz związanej

z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Kociewia


1.500.000,00 zł

1.2. Rozwój niekomercyjnej oferty turystycznej, rekreacyjnej, związanej

z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów i marki 

     Kociewia3.000.000,00 zł

2.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy

oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości


3.600.000,00 zł

3.1. Wzmocnienie działalności sektora organizacji pozarządowych i grup

nieformalnych


100.000,00 zł

3.2. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej opartej

i walory Kociewia


1.800.000,00 zł

19.3. Projekt  współpracy

200.000,00 zł

19.4. Koszty bieżące i aktywizacja

2.250.000,00 zł


RAZEM 2016-2023


12.450.000,00 zł