opis_strony2
Działaj lokalnie
O PROGRAMIE
dl_baner_2018

      media   GENERATOR WNIOSKÓW          Koordynator Programu Działaj Lokalnie: JOANNA NADOLNA-BANACH
                                                                    LGD "Chata Kociewia"
                                                                    ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
                                                                    tel. 58 560 18 82
                                                                    a.nadolna-banach@/
                                                                    biuro@/


"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem "Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program "Działaj Lokalnie" wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

 

Dzialaj_Lokalnie_logo           Zasady programu

 

Jak przyznawane są dotacje?

"DZIAŁAJ LOKALNIE" TO JEDYNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerami programu - siecią Ośrodków "Działaj Lokalnie" (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 50 członków.

Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).

Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje około 10 - 20 grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartości współpracę różnorodnych środowisk.

 

Kto może się ubiegać o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tyś. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków "Działaj Lokalnie". Większość beneficjentów ODL to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach albo które nie miały wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w ich ramach o dotacje. W Programie "Działaj Lokalnie" organizacje ostatecznie przekazujące środki (ODL) są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. Ma to duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.

W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów w "Działaj Lokalnie" decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnych komisji grantowych skupiających niezależne autorytety i darczyńców. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

 

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program "Działaj Lokalnie" to już około 4000 zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy przedstawione są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane w każdej polskiej gminie.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

 

Z jakich źródeł pochodzi finansowanie Programu?

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo pokrywane przez partnerów ODL: samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.


LOGOTYPY DO POBRANIA

 Działaj Lokalnie

 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności