opis_strony2
MAŁE PROJEKTY
MAŁE PROJEKTY PDF Print Email

                               rozwoj_mikroprzedsiebiorstw

24 grudnia 2012 roku weszło rozporządzenie zmieniające limit przyznawania wpsarcia w okresie realizacji PROW 2007-2013 w wysokości 200 tys. zł. na jednego beneficjenta. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.

W dniu 6 kwietnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Do najważniejszych zmian należą:
- zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy do 80% kosztów kwalifikowanych,
- ograniczenie możliwości składania wniosków przez osoby fizyczne, obecnie opracja musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dotyczyć zakresu związanego z promocją i organizacją lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia albo kultywowaniem miejscowych tradycji, zawodów i rzemiosła,
- możliwość wnoszenia wkładu własnego do realizacji operacji na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006,
- rozszerzenie zakresu małych projektów o promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz o urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub ozankowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich,
- LGD wybiera wnioski do finansowania do wyskości limitu dostępnych środków w ramach naboru, likwidacja tzw. listy rezerwowej (jedynie w ostatnim naborze możliwy jest wybór wnioskó do 120% limitu dostępnych środków).
 
 
  
Cel

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3- Jakoś życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostepu i wyboru, dla których wartość projektu wynosi od 4.500 zł do 200.000 zł

                                                                                                                                                      
Beneficjent

1. osoby fizyczne, które są:
a. obywatelami państwa członkowskiego UE
b. pełnoletnie
c. zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze
2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.
 

Zakres pomocy

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane
w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych
z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej
przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,
z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR
przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne
i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,
w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
— języka regionalnego i gwary,
— tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane
w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów
i usług,
których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych - z wyłączeniem działalności rolniczej;

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.


Kryteria dostępu

Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
1. nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania:
a. z Funduszu Kościelnego
b. ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego
2. będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacji kosztów kwalifikowalnych wypłacana pozrealizowaniu całego małego projektu nastapi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy


Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50.000 zł
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.